Images-loading

Tesis Yönetimi

Tesis Yönetimi

DAP Holding, Ağaoğlu, Kuyaş, Suryapı’nın  katkılarıyla. Eğitimlerimiz 14 Mayıs 2017 tarihinde başlayacaktır.

Eğitim Süresi: 4 Gün

Tesis Yönetimi Eğitim 4 konu başlığı altında yapılacaktır. Her hafta sonu 1 konu başlığı işlenecektir. Konu başlıklarının detaylarına üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tesis Yönetimi Konuları

Tesis Yönetimi Genel Kavramlar

Eğitimin Amacı, İçeriği ve Hedefleri

Tesis yönetimi kavramının tanımı, gelişimi ve kapsamı hakkında açıklamalar yapılacaktır. Bu doğrultuda tesis yönetiminin, kaynak kullanarak amaçlara ulaşma etkinliği tanımı ekseninde değerlendirmeler yapılacaktır.

Tesis yönetimi, içerdiği fonksiyonlar ve kapsamı bakımından kamu ve özel kurumların yanı sıra bireysel olarak kullanılan tüm tesislerde yaşam konforu ve kalitesinin artırılması ve verimli işletilmesi için gereksinim duyulan işlevleri yerine getirmek içindir. Dolayısı ile tesis yönetimi, hizmet sektöründe yer alan ve profesyonellerce icra edilmesi gereken bir dizi sistemli eylemlerden oluşmaktadır. Tesis Yönetimi Sektörü, yurt dışında özellikle Amerika ve İngiltere’de çok uzun yıllardır var olan, günümüzde üniversitelerin eğitim programlarına da alınmış, popülerliği artmakta olan bir sektördür. Özellikle Amerika’da tesis yöneticisi yaptığı işin tanımı olarak “şirketinizin ana faaliyet konuları dışında kalan her türlü iş (non-core business)” demektedir. Tesis yönetimi en öz tanımı ile odağında insan ve hedefinde konfor olan yeni nesil çözümlerdir.

Bu derste özellikle tesis yönetimi sektöründen ve onun bağlantılı olduğu inşaat sektöründen çeşitli yöneticilerinde davet edilerek konuşmalar yapılacak, Avrupa Müktesebatına paralel olarak güncel uygulamalar anlatılacak örnek olaylar, tartışma, vak’a çalışmalarını izleyerek gerçekleştirilecektir.

Tesis Yönetiminde Yönetim ve Organizasyon

Eğitimin Amacı, İçeriği ve Hedefleri

İşletme ve işletme fonksiyonları ile ilgili genel bilgiler yanında işletmenin yönetimi ve organizasyonuna ilişkin temel bilgileri vermek ve “yönetim fonksiyonlarını” tanıtmaktır. Ayrıca modern bir işletmenin çalışmasını daha iyi anlayabilmek için temel bazı kavramları, araçları ve terminolojiyi vermek, bir sistem olarak işletmeyi ele almak, yönetim kavram ve düşüncesinin, yönetsel fonksiyonlar aracılığı ile yerleşmesini sağlamaktır. Ders boyunca, katılımcıların, konu ile ilgili problemleri teşhis ve analiz ederek çözümlemesi yeteneğini geliştirmek için örnek olaylardan yararlanılacak, konularla ilgili ödevler verilecek, ders karşılıklı fikir alışverişinin oluştuğu bir ortamda yürütülecek ve katılımcılardan ders esnasında tartışmalara katılmaları beklenecektir.

Eğitim Konuları

Temel Kavramlar,
Yönetim Süreci ve Özellikleri, Yönetim Labirenti
Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
Klasik ve Neoklasik Yaklaşım
Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı
Yönetim Fonksiyonları:
Karar Verme, Planlama
Yönetim Fonksiyonları:
Organize Etme
Yönetim Fonksiyonları:
Yöneltme, Yönlendirme
Kontrol
Yeni Yönetim Kavram ve Teknikleri (Adaptasyon Yaklaşımları, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Globalleşme, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Süreç Yenileme, Kıyaslama, Personeli Güçlendirme, Stratejik İttifaklar, Küçülme, Kademe Azaltma, Öğrenen Organizasyonlar)
Tesis Yönetiminde Girişimcilik

Eğitimin Amacı, İçeriği ve Hedefleri:

Girişimciler mevcut sektörler içerisinde ürün veya hizmet boşluklarını fark eden ve bunları fırsata çeviren kişilerdir. Girişimciler iş kuran, kurdukları işlere yeni açılım ve vizyon getiren yenilikçi kişilerdir. Getirdikleri yöntem ve uygulamalarla yeni süreçler ve istihdam yaratırlar.

Ülkemizdeki gelişimi henüz çok yeni olan Tesis Yönetimi; çok katlı bina, rezidans, site ve toplu konutların artış göstermesi ile birlikte ortaya çıkan beklentilerle birlikte gelişmeye başlamıştır. Büyüme trendi gösteren bu iş kolu hem pazar hacmi hem de istihdam yapısı bakımından ülkemizde önemli bir hizmet iş kolu olma yolunda ilerlemektedir. Ancak ülkemizde hem yapısal hem de kapsam olarak kavramın içeriğinde yer alan tarife göre profesyonel anlamda gelişimi ve iş hayatındaki yerini alması için kat edilmesi gereken uzun bir mesafe bulunmaktadır.

Eğitimin amacı Girişimcilikle ilgili kavramların, anahtar konuların açıklanması ve günümüz örnekleri ile karşılaştırılmasıdır.

Eğitim Konuları

Girişimciliğin Tanımı
Girişimciliğin Özellikleri
Girişimcilik Kültürü
Girişimciliğin Türleri
Girişimcilik ve Liderlik
Girişimcilik Ağı
Tesis Yönetiminde Stratejik Yönetim

Eğitimin Amacı, İçeriği ve Hedefleri:

Günümüzde globalleşme, haberleşmenin hızlanması, bilginin önem kazanması, bilgi işleme teknolojisinin gelişmesi, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi, insan unsurunun her şeyden önemli bir varlık olarak ortaya çıkması gibi bir çok unsur, organizasyonların yapılandırılmasını etkilemiştir. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarıya ulaşabilmeleri için çok çeşitli stratejiler uygulamaları zorunlu hale gelmiştir. Bu derste; işletmelerin uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için Stratejik Yönetim sürecinden nasıl faydalanmaları gerektiği açıklanacaktır.

Eğitimin amacı; işletmeleri etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini değerleyebilmek, işletmenin çevreye uyumunu sağlamak için gerekli analiz yeteneğini geliştirmek, karşılaşılan fırsat ve tehditler ile üstünlük ve zayıflıkları belirlemek, nihayet işletmenin izleyeceği strateji ve politikaları saptayabilmek için gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmaktır. Bir diğer amaç da; işletme stratejilerinin anlaşılmasını ve uygulama alanlarını vermek, örnek olaylar ve vakalar yardımıyla öğrencilerin stratejik kararlar verebilme yetkinliklerini artırmaktır. Stratejik Yönetim dersi, temel olarak ders anlatma, güncel uygulamaları izleme,  örnek  olayları  tartışma,  vak’a çalışmalarını izleyerek gerçekleştirilecektir.

Eğitim Konuları

Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi
Çevresel Unsurların Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
Stratejik Yönlendirme : Misyon, Vizyon ve Amaçlar
Temel Stratejiler ve Alt Grupları,
Üst Yönetim Stratejileri : Kurumsal Stratejiler,
İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri
İşlevsel (Fonksiyonel) Stratejiler : Bölümsel Stratejiler,
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
Stratejilerin Uygulanması,
Stratejik Değerleme ve Kontrol
PAYLAŞ